Marek Wójcik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie przez pełnomocnika

14 października 2015

Glosowanie_Pelnomocnik

Do piątku 16 października można zawiadomić urząd miasta o zamiarze głosowania przez pełnomocnika. Wyborcy niepełnosprawni i powyżej 75. roku życia często z powodu stanu zdrowia nie mogą wyjść z domu, żeby zagłosować w lokalu wyborczym, dlatego mają możliwość głosowania przez pełnomocnika. Aby skorzystać z tej formy udziału w wyborach parlamentarnych należy najpóźniej 16 października złożyć w urzędzie miasta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek w imieniu uprawnionego wyborcy może złożyć wskazana przez niego osoba.


Pełnomocnikiem wyborczym może być dowolny wyborca wskazany przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania, mieszkający w tej samej gminie lub posiadający zaświadczenie o prawie głosowania. Sam akt pełnomocnictwa sporządzany jest w obecności gminnego urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, w ustalonym z nim terminie. Wszystkie czynności związane z tą formą głosowania są oczywiście bezpłatne.


Co do zasady można być pełnomocnikiem jednego wyborcy, wyjątkowo można przyjąć pełnomocnictwo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.


Wyborca głosujący przez pełnomocnika ustnie, w dowolnej chwili, przekazuje swojemu pełnomocnikowi polecenie wyboru konkretnego kandydata. Dlatego ważna jest relacja osobistego zaufania pomiędzy wyborcą a pełnomocnikiem, który w jego imieniu oddaje głos. Pełnomocnik głosuje w komisji wyborczej właściwej dla wyborcy, którego reprezentuje.


Wzory wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i zgody na przyjęcie pełnomocnictwa znajdziecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, link: http://parlament2015.pkw.gov.pl/…/19_Glosowanie_przez_pelno…


Każdy z nas w rodzinie, wśród sąsiadów lub przyjaciół ma kogoś, kto z powodu podeszłego wieku lub niepełnosprawności nie mógł uczestniczyć w wyborach. Zostając pełnomocnikiem wyborczym można to zmienić.